Sıra No Yönetmelik Resmi Gazete Sayısı Link
1 İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği 27637 kanun
2 Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik 26927 kanun
3 Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 26150 kanun
4 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik 25658 kanun
5 Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği 29023 kanun
6 Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 29023 kanun
7 Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 29090 kanun
8 Yapım İşleri Muayene Ve Kabul / Mükerrer Yönetmeliği 27159 kanun
9 Mal Alımları Denetim Muayene Ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik 27277 kanun
10 Hizmet Alımları Muayene Ve Kabul Yönetmeliği 24968 kanun
11 Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene Ve Kabul Yönetmeliği 24968 kanun
12 İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik 29023 kanun
13 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü Maddesinin (E) Bendine Göre Yapılacak Alımlarda Uygulanacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik 27209 kanun
14 Kamu Konutları Yönetmeliği 18524 kanun
15 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği 21016 kanun
16 Resmi Mühür Yönetmeliği 18513 kanun
17 Taşınır Mal Yönetmeliği 26407 kanun
18 Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği 20033 kanun
19 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 24827 kanun
20 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği 24018 kanun
21 Karayolları Trafik Yönetmeliği 23053 kanun
22 Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 25445 kanun