T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 


Bulunduğunuz Yer: Haberler  >>   Haber Arşivi

 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI ÇALIŞMA YÖNERGESİ
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

ÇALIŞMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Amaç

Madde  1-    (1) Bu yönergenin amacı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde  2-    (1) Bu yönerge, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Hukuki dayanak

Madde  3-    (1) Bu yönerge, 14 Şubat 1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun' un 23, 33, 34 üncü,  29.05.2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun’un 25 inci maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 41 ve 44 üncü maddelerinde yer alan hükümlere dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde  4-    (1) Bu Yönergede geçen deyimlerden;

Bakan: İçişleri Bakanını,

Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

Bakanlık Hekimliği: Bakanlık personelinin sağlık hizmetlerini karşılayan birimi,

Başkanlık: İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığını,

Birimler: İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının Şube Müdürlüklerini, Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Birimini ve Bakanlık Hekimliği’ni,

Dağıtıcı: Başkanlıkta çalışan dağıtıcıları,

Daire Başkanı: İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanını,

Daire Tabibi: Başkanlıkta çalışan daire tabiplerini,

Diş Tabibi: Başkanlıkta çalışan diş tabiplerini,

Gündüz Bakım Evi: Bakanlık personelinin çocuklarının bakıldığı Vali Ali Galip Kaya Gündüz Bakımevini,

Gündüz Bakım Evi Müdürü: Vali Ali Galip Kaya Gündüz Bakımevi Müdürünü,

Mimar: Başkanlıkta çalışan mimarları,

Mühendis: Başkanlıkta çalışan mühendisleri,

Müsteşar: İçişleri Bakanlığı Müsteşarını,

Sivil Savunma Uzmanı: Başkanlıkta çalışan sivil savunma uzmanlarını,

Şef: Başkanlıkta çalışan şefleri,

Şoför: Başkanlıkta çalışan şoförleri,

Şube Müdürü: Başkanlıkta çalışan şube müdürlerini,

Tekniker: Başkanlıkta çalışan teknikerleri,

Teknisyen: Başkanlıkta çalışan teknisyenleri, 

Teknisyen Yardımcısı: Başkanlıkta çalışan teknisyen yardımcılarını,

Uzman: Başkanlıkta çalışan uzmanları,

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni: Başkanlıkta çalışan veri hazırlama kontrol işletmenlerini,

ifade eder.

İKİNCİ KISIM

Teşkilat ve Görevleri

Teşkilat

Madde  5-    (1) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı; Daire Başkanı yönetiminde, on bir şube müdürlüğü, bir hizmet birimi ve bakanlık hekimliğinden oluşur. (Ek-A)

 

Görevler

Madde  6-    (1) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a)  Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

b)  İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,

c)  Hükümet konaklarının yapımını programlamak, satın alma ile kiralanması işlemlerini yürütmek ve bunların onarımlarını yapmak,

ç)  Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,

d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,

e)  Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

g)  Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin bakan veya müsteşara sunulmasını sağlamak,

ğ)  Bakan ve müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,

h)  Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,

ı)   Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları düzenlemek ve ilgili birimlere duyurmak,

i)   Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

j)   Bakanlığın sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek,

k)  İdari ve mali karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişini sağlamak,

l)   Bakan ve müsteşar tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Daire Başkanının görev, yetki ve sorumluluğu

Madde  7-    (1) Daire başkanının görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a)  6 ncı maddede belirtilen görevleri yerine getirmek ve bu görevleri; yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge ve diğer idari metinlerle düzenlemek,

b)  Hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, geliştirilmesi ve ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi için gerekli tedbirleri almak,

c)  Başkanlığa bağlı şube ve ünitelerin birbiriyle ve bakanlığın diğer birimleriyle iş birliği içinde çalışmalarını ve koordinasyonunu sağlamak,

ç)  Başkanlık birimlerinin çalışmalarını izlemek, denetlemek ve değerlendirmek,

d) Bakanlık hekimliğinde görevli tabipler arasından sorumlu hekim görevlendirilmesi teklifinde bulunmak,

e)  Şube müdürleri arasında görev ve iş bölümü yapmak,

f)  İdari ve mali karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişini sağlamak,

g)  Kanun ve yönetmeliklerle belirlenen esas ve usuller çerçevesinde Başkanlık personelinin disiplin amiri olarak, disiplin iş ve işlemlerini düzenlemek,

ğ)  Harcama yetkilisi sıfatıyla bu yetkisini gerektiğinde uygun gördüğü kişilere devretmek ve gerçekleştirme görevlilerini belirlemek,

h)  İlgili mali yıla ilişkin birim faaliyet raporlarını hazırlayarak, izleyen mali yılın en geç Mart ayı sonuna kadar üst yöneticiye sunmak,

ı)   Bakanlık performans programı hazırlık sürecinde program dönemine ilişkin performans hedef ve göstergeleri ile faaliyetlerin ve bu faaliyetlere ilişkin maliyetleri belirleyerek, Mali Hizmetler Birimine (Strateji Geliştirme Başkanlığı) bildirmek,

i)   Personelin yurtiçi ve yurtdışı izin onaylarını vermek,

j)   Bakan ve müsteşarın vereceği diğer görevleri yapmak.

(2) Daire başkanı, sınırları açıkça belirlenmek şartıyla yetkilerinin bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak yetki devri daire başkanının sorumluluğunu kaldırmaz.

(3) Daire başkanı, birimine ilişkin görevlerin bakanlığın genel hizmet politikalarına ve yasalara uygun olarak zamanında, verimli ve etkin bir biçimde yürütülmesinden, geliştirilmesinden ve birimindeki personelin çalışmalarından bakana karşı sorumludur.

 

Şube Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları

Madde  8-    (1) Şube müdürünün görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) Daire başkanlığı çalışma programının şubesine ait bölümünü hazırlamak,

b) Şubesinin çalışmalarını mevzuata ve bakanlığın genel hizmet politikasına, daire başkanının emirlerine ve birimin çalışma planı ve programına göre yönetmek,

c)  Şube personelinin disiplin ve işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak, aralarında görev bölümü yapmak ve çalışmalarını izleyip denetlemek,

ç)  Şube personeli tarafından incelenen veya incelenmesi kendisine ait olan işlem ve konuları inceleyerek sonuca bağlamak, şubenin yazışmalarını mevzuata uygun olarak yürütmek,

d) Şubeye gelen kanun, tüzük, yönetmelik ve yönerge taslaklarını inceleyerek görüş bildirmek,

e)  Şubenin görev alanına giren konularla ilgili gerekli genelge ve yönergelerin hazırlanmasını sağlamak,

f)  Hizmetlerin geliştirilmesi yönünde uygulamada karşılaşılan sorunları ortadan kaldırmaya yönelik olarak daire başkanına teklifte bulunmak,

g)  Bakanlık disiplin yönetmeliği hükümlerine göre şube personeli hakkında, "uyarma " ve " kınama " cezaları vermek, daha üst cezalar verilmesi için öneride bulunmak ve memurun ödüllendirilmesi için teklifte bulunmak,

ğ)  Personelin izin işlemlerini planlamak ve zamanında kullanılmasını sağlamak,

h)  Başkanlığın görevleri ile ilgili toplantılara katılmak, personelin eğitimi ve yetiştirilmesini sağlamak,

ı)   Şubesinin, personel ve araç-gereç ihtiyaçlarını tespit ederek teklifte bulunmak,

i)   Yetki devri esasları çerçevesinde yazıları imza etmek,

j)   Bakanlık stratejik planında ve faaliyet raporunda yer alan şubesi ile ilgili işlerin zamanında bitirilmesini sağlamak,

k)  Şubesinde idari ve mali karar ve işlemlere ilişkin olarak, iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde işlemesini sağlayacak tedbirleri almak,

l)   Şubeye verilen görevler dışında daire başkanınca verilecek diğer işleri yapmak,

(2) Şube müdürü, şubesine ilişkin görev ve hizmetlerin bakanlığın genel politikasına, daire başkanlığının amaç ve ilkelerine, emirlerine uygun olarak verimli ve etkin bir biçimde yürütülmesinden ve denetlenmesinden, personelinin çalışmalarından daire başkanına karşı sorumludur.

 

Sivil Savunma Uzmanının görev, yetki ve sorumluluğu

Madde  9-    (1) “Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” te belirtilen görevleri, ilgili mevzuat çerçevesinde yapmaya, yaptırmaya, denetlemeye, takip ve koordine etmeye yetkili ve daire başkanına karşı sorumludur.

 

Uzmanın görev ve sorumluluğu

Madde  10-  (1) Uzman, şube müdürü tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

(2) Uzman, kendisine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak ve zamanında yerine getirilmesinden, bağlı bulunduğu şube müdürüne karşı sorumludur.

 

Şefin görev ve sorumluluğu

Madde  11-  (1) Şefin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a)  Personel arasında görev bölümü yapmak amacıyla şube müdürüne teklifte bulunmak,

b)  Personel görev dağılımı doğrultusunda dosya ve yazıların esas ve biçim yönünden incelemesini yapmak, imzaya hazır hale getirilmesini sağlamak,

c)  Personelin verimli, disiplinli ve işbirliği içinde çalışmasını sağlamak,

ç)  Birimine ait yazışmaların dosyalama işlemlerini yapmak, sonuçlandırmak ve muhafaza etmek,

d) Yazışmaların “Resmi Yazışmalarda Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak,

e)  Personelin çalışma saatlerine uymalarını izlemek,

f)  Bürodaki makine, cihaz, araç, gereç ve demirbaş eşyanın bakımlı ve çalışır bir şekilde bulunmalarını sağlamak için gerekli tedbirleri almak,

g)  Gizlilik dereceli evrak için mevzuatına uygun tedbirleri almak, uygulamak ve izlemek,

ğ)  Biriminin ahenkli bir biçimde çalışması için diğer bürolarla işbirliği yapmak ve gerektiğinde araç-gereç ve personel yardımında bulunmak,

h)  Şube müdürünce verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Şef, kendisine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak ve zamanında yerine getirilmesinden şube müdürüne ve daire başkanına karşı sorumludur.

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeninin görev ve sorumluluğu

Madde  12-  (1) Veri hazırlama ve kontrol işletmeninin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a)  Verilen görevlerin en iyi şekilde yürütülmesini sağlamak, yazılar imzadan çıkıncaya kadar izlemek ve sevkini yapmak,

b)  Gelen ve giden evrakın kayıt, dağıtım, dosyalama, gönderme ve arşivleme, birimine ait yazışmaların dosyalama işlemlerini yapmak, sonuçlandırmak ve muhafaza etmek,

c)  İşi ile ilgili olarak hazırlanmış yazılımı kullanmak,

ç)  Gerektiğinde hızlı ve güvenli bir şekilde veri girişi yapmak,

d) Kendisine teslim edilen demirbaş, eşya, makine, cihaz ve malzemenin usulüne uygun olarak kullanılmasını, bakımını ve muhafazasını sağlamak,

e) Şube müdürü ve ilgili amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Veri hazırlama ve kontrol İşletmeni, kendisine verilen görevlerin zamanında, düzenli ve mevzuata uygun olarak yürütülmesinden, kendisine teslim edilen demirbaş, eşya, makine, cihaz ve malzemenin iyi kullanılmasından, bakımından ve muhafaza edilmesinden şube müdürüne ve daire başkanına karşı sorumludur.

Şoförün görev ve sorumluluğu

Madde  13-  (1) Şoförün görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a)  Sorumluluğunda bulunan araçları, hizmet amaçları dahilinde verilen talimatlar doğrultusunda teknik ve trafik kurallarına uygun olarak kullanmak,

b)  Araçların bakım, temizlik ve basit onarımını yaparak her an kullanıma hazır şekilde bulundurmak,

c)  Aracın periyodik bakımı ve trafik muayenelerinin yaptırılması için idareye bilgi vermek,

ç)  Aracı her an göreve hazır durumda bulundurmak, görev dönüşünde aracı park yerinde bırakmak ve gerekli emniyet tedbirlerini almak,

d) Akaryakıt fişlerini zamanında idareye teslim etmek,

e)  Sorumluluğundaki aracın kaza yapması halinde olaya bilirkişi çağırarak gerekli raporları tutturmak ve amirlerine bilgi vermek,

f)  Taşıt görev formu olmadan (bakan ve müsteşar makamına tahsisli araçlar dışında) hiçbir aracı hizmete çıkarmamak,

g)  Aracın arızalanması halinde, idareye haber vererek arıza tespit raporu düzenleyerek tamir ettirmek,

ğ) Şube müdürü ve ilgili amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Şoför, kendisine verilen görevlerin zamanında, düzenli ve mevzuata uygun olarak yürütülmesinden, teslim edilen aracın talimatlara uygun olarak kullanılmasından, bakımından ve emniyetinden şube müdürüne ve daire başkanına karşı sorumludur.

Dağıtıcının görev ve sorumluluğu

Madde  14-  (1) Dağıtıcı, bakanlığına gelen ve giden evrakın dağıtım işlerini yapmak ve ilgili yerlere götürülmesini sağlamakla görevlidir.

(2) Dağıtıcı, bu maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden şube müdürüne ve daire başkanına karşı sorumludur.

Aşçının görev ve sorumluluğu

Madde  15-  (1) Aşçı görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a)  Yemeklerin zamanında sağlıklı ve lezzetli olarak hazırlanmasını sağlamak,

b)  Verilen malzemenin muhafazasını ve zayi olmadan en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak,

c)  Mutfaktaki makineler ile demirbaş malzemelerin tekniğine uygun olarak kullanımını ve temizliğini sağlamak,

ç)  Pişen yemeklerin servislere zamanında çıkarılmasını sağlamak,

d) Mutfakta görevli personelin temizliğini ve çalışmalarını takip etmek,

e)  Şube müdürü ve ilgili amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Aşçı, bu maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden şube müdürüne ve daire başkanına karşı sorumludur.

Mühendis, Mimar ve Teknikerin görev ve sorumluluğu

Madde  16-  (1) Mühendis, mimar ve teknikerin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a)  Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile hizmet alanlarına ilişkin teknik ölçüt ve genel özellikleri belirlemek, teknik şartnameleri hazırlamak,

b) Hizmet binaları ve lojmanlarla ilgili tadilat projeleri hazırlamak, hazırlatılmış projeleri incelemek ve onaylamak, teknik raporları hazırlamak,

c)  Yeni proje veya tadilat projelerine ait her türlü keşif, metraj ve yaklaşık maliyet çalışmalarını yapmak,

ç)  Yapım işlerinde yüklenicilere yer teslimi yapmak, kontrol ve denetim hizmetlerini yürütmek, iş bitiminde geçici ve kesin kabul ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak,

d) Aydınlatma, tesisat, ısıtma-havalandırma, asansör, haberleşme ve güvenlik sistemlerinin temin ve kurulumuyla ilgili iş ve işlemlerini yürütmek. Kurulum sonrası işletme, bakım ve onarım konularında atölyelerde görevli teknisyenlerin eğitim ve koordinasyonlarını sağlamak,

e)  Oluşabilecek teknik sorun ve arızaların süratle giderilmesine yönelik alternatif ve pratik çözüm önerileri oluşturmak ve bunların uygulanması konusunda atölyelerde görevli teknisyenlerin yetiştirilmesini ve yönlendirilmesini sağlamak,

f)  Verimliliğin artırılmasını ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve hızlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere çalışma metotlarını geliştirmeleri için atölye çalışanlarına mesleki yardımda bulunmak, yapılan hizmetlerle ilgili takip, denetim ve kontrolleri yapmak,

g) Atölyelerin ihtiyacı olan malzeme ve ekipmanların tespit ve teminiyle ilgili iş ve işlemleri yapmak,

ğ) Başkan, şube müdürü ve ilgili amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Mühendis, mimar ve tekniker, bu maddede belirtilen görevlerin teknik şartlara uygun olarak ve zamanında yerine getirilmesinden şube müdürüne ve daire başkanına karşı sorumludur.

 

Teknisyen ve Teknisyen Yardımcısının görev ve sorumluluğu

Madde  17-  (1) Teknisyen ve teknisyen yardımcısının görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a)  Kendisine bildirilen arızalara zamanında ve teknik gereklere uygun olarak müdahale ederek arızayı gidermek ve sonucuyla ilgili bilgi vermek,

b)  Giderilemeyen arızalar veya teknik sorunlarda ilgili mühendisiyle ve teknikeriyle görüşerek verilecek bilgi ve talimatlar doğrultusunda işlem yapmak,

c)  Araç-gereç, teçhizat, bina, tesis ve benzerlerinin bakım onarımını yapmak, korumak ve kullanıma hazır durumda bulundurmak,

ç)  Bakım ve onarım hizmetlerinde kullanılan yedek malzemenin temin ve sarfıyla ilgili kayıtları tutmak,

d) Kendisine teslim edilen demirbaş malzeme ile alet ve edevatın usulüne uygun olarak kullanılmasını, bakımını ve muhafazasını sağlamak,

e)  Atölyelerin temiz ve düzenli olmasını sağlamak,

f)  Şube müdürü ve ilgili amirlerince verilecek görev alanına giren konulardaki diğer iş ve hizmetleri yapmak.

(2) Teknisyen ve teknisyen yardımcısı, bu maddede belirtilen görevlerin teknik şartlara uygun olarak ve zamanında yerine getirilmesinden şube müdürüne ve daire başkanına karşı sorumludur.

Sorumlu Hekimin görev, yetki ve sorumluğu

Madde  18-  (1) Sorumlu hekimin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a)  Sağlık hizmetlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesini sağlamak, 

b)  Bakanlık hekimliğine müracaat eden hastaların fiziki muayenelerini yapmak, gerekirse laboratuvar tetkiki yaptırarak teşhis koymak,

c)  Ayakta tedavisi mümkün olanları tedavi etmek,

ç)  Bakanlık hekimliği personeli arasında iş bölümü yapmak ve hizmetlerin yürütüldüğü yerlerin temizlik ve düzenini sağlamak,

d) Bakanlık hekimliğinin ihtiyacı olan teknik araç ve gereçlerle diğer sağlık hizmetlerinin tespitini yapmak ve Başkanlığa bildirmek,

e)  Acil vakalarda hastaya gerekli müdahaleyi yapmak, gerekli görürse 112 Acil Ambulansını çağırmak ya da herhangi bir hastanenin acil servisine naklini sağlamak,

f)  Sağlıkla ilgili olarak verilen diğer hizmetleri yerine getirmek.

(2)Sorumlu hekim, bakanlık hekimliğine ilişkin görev ve hizmetlerin bakanlığın politikasına, başkanlığın amaç ve ilkelerine ve daire başkanının emirlerine uygun olarak verimli ve etkin bir biçimde yürütülmesinden, denetlenmesinden ve bakanlık hekimliği personelinin çalışmalarından daire başkanına karşı sorumludur.

Daire Tabibinin görev, yetki ve sorumluluğu

Madde  19-  (1) Daire tabibinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a)  Bakanlık hekimliğine müracaat eden hastaların fiziki muayenelerini yapmak, gerekirse laboratuvar tetkiki yaptırarak teşhis koymak,

b)  Ayakta tedavisi mümkün olanları tedavi etmek,

c)  Acil vakalarda hastaya gerekli müdahaleyi yapmak, gerekli görürse 112 Acil Ambulansını çağırmak ya da herhangi bir hastanenin acil servisine naklini sağlamak,

ç)  Personel arasında yaygınlığı dikkati çeken hastalıklara önlem alınmak üzere Sorumlu Hekime bildirmek,

d) Bakanlık hekimliğinde bulunan araç-gereç ve malzemenin bakımını ve muhafazasını sağlamak.

(2) Daire tabibi, bu maddede belirtilen görevlerin mevzuata uygun, düzenli verimli, süratli, etkin ve ekonomik bir şekilde yerine getirilmesinden ve kısımlarda bulunan personelin çalışmalarını izlemekten sorumlu hekim ve daire başkanına karşı sorumludur.

Diş Tabibinin görev, yetki ve sorumluluğu

Madde  20-  (1) Diş tabibinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a)  Diş polikliniğine müracaat eden hastaların diş muayenelerini yapmak, gerekirse radyolojik tetkik yaparak teşhise varmak ve uygun tedaviyi uygulamak,

b)  Koruyucu hekimlik önlemlerini alıp, hastalarını uyarmak ve eğitmek,

c)  Muayene ettiği hastaların kayıtlarını tutmak,

ç)  Poliklinikte bulunan araç-gereç ve malzemenin bakımını ve muhafazasını sağlamak.

(2) Diş tabibi, bu maddede belirtilen görevlerin mevzuata uygun düzenli, verimli, süratli ve ekonomik bir şekilde yerine getirilmesinden ve diş tabipliğinde bulunan personelin çalışmalarını izlemekten sorumlu hekim ve daire başkanına karşı sorumludur.

 

Yardımcı Sağlık Personelinin görev ve sorumluluğu

Madde  21-  (1) Yardımcı sağlık personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a)  Sorumlu hekimin vereceği görevleri yapmak,

b)  Acil durumlarda hekim gelinceye kadar gerekli ilk önlemleri almak,

c)  Tedavi ve hemşire odasını temiz, düzenli ve sağlık şartlarına uygun halde bulundurmak, gelen hastaların kurallara uymasını sağlamak,

ç)  Tabiplere ve diş tabibine yardım etmek,

d) Tabipler tarafından önerilen tedaviyi uygulamak,

e)  Tedavi ve hemşire odasında bulunan araç-gereç ve malzemenin bakımını ve muhafazasını sağlamak.

(2) Yardımcı sağlık personeli, bu maddede belirtilen görevlerin mevzuata uygun, düzenli, verimli, süratli ve ekonomik bir şekilde yerine getirilmesinden, sorumlu hekim ve daire başkanına karşı sorumludur.

 

Laboratuvar Personelinin görev ve sorumluluğu

Madde  22-  (1) Laboratuvar personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a)  Tabipler tarafından tetkik istemi yapılan hastaların,  kan ve idrar tahlillerini yapmak,

b)  Laboratuvar, teşhis ve tedaviye temel teşkil eden bulguların saptandığı yer olması nedeniyle, tahlil istenen hastaların işlerini organize edip, en kısa zamanda kayıt işlemlerini tamamlamak ve incelenmek üzere tahlil sonucu raporlarını hazırlayıp ilgili hekime iletmek,

c)  Laboratuvarda bulunan araç-gereç ve malzemenin bakımını ve muhafazasını sağlamak,

ç)  Laboratuvarı temiz, düzenli ve sağlık şartlarına uygun halde bulundurmak, gelen hastaların kurallara uymasını sağlamak.

(2) Laboratuvar personeli, bu maddede belirtilen görevlerin mevzuata uygun, düzenli, verimli, süratli, etkin ve ekonomik bir şekilde yerine getirilmesinden, sorumlu hekim ve daire başkanına karşı sorumludur.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Şube Müdürlükleri ve Görevleri

Genel Hizmetler Şube Müdürlüğü

Madde  23-  (1) Genel Hizmetler Şube Müdürlüğü’nün görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a)  Bakanlığımız ana ve ek hizmet binalarının her türlü temizlik, taşıma ve birimlerin yeniden tanziminden doğan yerleşim hizmetlerinin yerine getirilmesinin sağlanması,

b)  Bakanlığımızda yapılan konferans, basın toplantısı, kokteyl ve brifinglerin yapılacağı yerlerin tanzim ve düzenleme işlerinin yapılması,

c)  Bakanlığımız duyuru panolarının düzenlenmesi,

ç)  Kendi şubesindeki iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde işlemesini sağlayacak tedbirlerin alınması ve stratejik planlamayla ilgili iş ve işlemlerin yapılması,

d) Standart Dosya Planı dahilinde dosyalama ve arşiv işlemlerinin yapılması,

e)  Başkan tarafından verilen diğer görevlerin yürütülmesi.

 

İnşaat Emlak Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü

Madde  24-  (1) İnşaat Emlak ve Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü’nün görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a)  Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile hizmet alımlarına ilişkin kriter ve özelliklerin belirlenerek teknik şartnamelerinin hazırlanması veya hazırlatılması,

b)  Bakanlık ana ve ek hizmet binaları ve lojmanlarla ilgili yeni proje veya tadilat projelerinin hazırlanması veya hazırlatılması ve bunlara ait her türlü keşif, metraj ve yaklaşık maliyet çalışmalarının yapılması veya yaptırılması,

c)  Bakanlık ana ve ek hizmet binalarında kullanılan veya kullanılacak aydınlatma, ısıtma-havalandırma, asansör ve haberleşme sistemlerinin kurulması veya kurdurulması ve bu sistemlerin her zaman çalışır durumda olmaları için her türlü periyodik bakım, onarım ve kontrollerin yapılması veya yaptırılması,

ç)  Bakanlık ana ve ek hizmet binalarında yapılacak tadilat ve onarımlar ile buralarda kullanılan makine ve teçhizatın tamirleriyle ilgili işlemlerin mevcut atölyeler ve teknik personel eliyle yürütülmesi ve bu tamir ve onarımlarda ihtiyaç duyulan malzemelerin ilgili teknik personel tarafından tespitinin yapılarak satın alınması için teklifte bulunulması,

d) Mevcut veya kullanılabilecek cihaz, malzeme, ekipman ve sistemlerle ilgili teknolojik gelişmelerin takip edilerek Bakanlığımız hizmet ve faaliyetlerinde verimliliğin arttırılmasına yönelik görüş, öneri ve projelerin hazırlanması veya hazırlatılması,

e)  Kendi şubesindeki iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde işlemesini sağlayacak tedbirlerin alınması ve stratejik planlamayla ilgili iş ve işlemlerin yapılması,

f)  Standart Dosya Planı dahilinde dosyalama ve arşiv işlemlerinin yapılması,

g)  Başkan tarafından verilen diğer görevlerin yürütülmesi.

Güvenlik Şube Müdürlüğü

Madde  25-  (1) Güvenlik Şube Müdürlüğü’nün görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a)  Koruyucu güvenlik ile ilgili mevzuatın hazırlanması, kamu kurum ve kuruluşlarınca bu konuda hazırlanan mevzuata görüş bildirilmesine ait iş ve işlemlerin yürütülmesi,

b)  Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatının koruyucu güvenlik hizmetlerinin uygulanmasına ait iş ve işlemlerin takip edilmesi,

c)  Bakanlık hizmet binalarının koruyucu güvenlik denetimlerinin ve eksikliklerinin ilgili birimlere bildirilmesi ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması,

ç)  Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile Jandarma Genel Komutanlığı Kışla ve Karargah Güvenlik Yönergesi çerçevesinde bakanlık merkez ve ek binalarında koruma ve güvenlik ile ilgili protokolün yapılmasına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi,

d) 5188 sayılı Kanun ve Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliğine göre Bakanlığımızca yapılacak iş ve işlemlerin takip edilmesi,

e)  Koruma ve güvenlik ile ilgili protokol esaslarına göre;

     1)    Bina girişleri, dış çevre girişleri ve geçiş noktalarında kullanılan her türlü güvenlik sitemi ve cihazların (X-Ray, Kapı Tipi Metal ve El Tipi Metal Detektör, CCDV Sistemi, Kollu Bariyer, Optik Plaka Okuma Sistemi, vb.) ile müracaat noktalarının tamiri, bakımı ve yenilenmesi,

     2)    Belirlenen esaslara göre bakanlık personel giriş kartı verilmesi, yenilenmesi ve iadesi,

     3)    Dış kameraların 30 gün, iç kameraların ise 15 gün kayıt yapması,

     4)    Bakanlık otoparkı özel araç bilgi formu ile gelen müracaatlar ile resmi araçların uygun olanların optik plaka okuma sistemine kaydedilmesi ve silinmesi,

     5)    Jandarma Genel Komutanlığı özel ve resmi araç park yeri giriş istek formu ile gelen özel ve resmi müracaatların uygun olanlarının Jandarma Genel Komutanlığı optik plaka okuma sistemine kaydedilmesi ve silinmesi için gerekli yazışmaların yapılması,

            ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi,

f)  Bakanlık Nöbetçi Amirliği Yönergesi ve güvenlik protokolü gereğince mesai saatleri ve dışında, bayram ve resmi tatil günlerinde bakanlığımıza gelecek her türlü haber, yazı ve mesajların hızla değerlendirilmesi ve bakanlık yetkililerine iletilmesi ile iç ve dış güvenliğin etkin bir şekilde sağlanmasına yönelik iş ve işlemlerin yürütülmesi,

g)  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre bakanlık merkez teşkilatı binalarının yangın önleme, söndürme, eğitim ve nöbet hizmetleri ile gerek görülecek hususlar doğrultusunda “İçişleri Bakanlığı Yangından Korunma İç Düzenlemesi”nin hazırlanması ve bu düzenleme gereği bakanlık merkez ve ek binalarında hizmet yapan birimlere Yangından Korunma Talimatı yaptırılması, takip edilmesi ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi,

ğ)  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 134 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendine göre, il ve ilçelerdeki hükümet konakları için, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarının ilgili birimlerince tespit edilerek, Maliye Bakanlığı bütçesinde konulan ve bakanlık tarafından belirlenen tahsis şekline göre harcama yapılması gereken ödeneklerin il ve ilçelere gönderilmesi ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi,

 

h)  Görevin gerektirdiği malzeme ve teçhizatın hazır bulundurulmasının sağlanması ve bu amaçla gerekli ödeneğin bütçeye konulması için teklifte bulunulması ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi,

ı)   Kendi şubesindeki iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde işlemesini sağlayacak tedbirlerin alınması ve stratejik planlamayla ilgili iş ve işlemlerin yapılması,

i)   Standart Dosya Planı dahilinde dosyalama ve arşiv işlemlerinin yapılması,

j)   Başkan tarafından verilecek diğer görevlerin yürütülmesi.

 

Levazım Şube Müdürlüğü

Madde  26-  (1) Levazım Şube Müdürlüğü’nün görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a)  Başkanlık, valilik ve kaymakamlıklarımızın stratejik plana dayalı analitik ve performans esaslı bütçe sistemine uygun olarak gider tekliflerinin (cari ve yatırım) hazırlanması ile ilgili iş ve işlemlerinin yürütülmesi,

b)  Başkanlık, valilik ve kaymakamlıklarımızın mali yıl bütçe kanunu ile tahsis edilen ödeneklerine ilişkin her türlü giderleri ile ilgili (ödeme emri düzenleme, satın alma, ödenek gönderme, aktarma,  kredi ve avans açma dahil) iş ve işlemlerin yürütülmesi,

c)  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9 uncu ve 41 inci maddesine göre başkanlığın performans programının ve kesin hesap raporunun hazırlanması,

ç)  Başkanlığın, taşınmaz kaydının yapılması, ihtiyaç duyulan araç, gereç ve malzemenin temini, bina ve arazinin kiralanması, satın alınması ile ilgili her türlü işlemlerin yürütülmesi,

d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, telefon, haberleşme, internet v.s. bakım onarım, araç kiralama, personel taşıma, akaryakıt ve aşçı-garson alımına ilişkin hizmetlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu mevzuatı çerçevesinde uygun işlemlerin yürütülmesi,

e)  Hükümet konaklarının yapımının programlanması, satın alınması, kiralanması ile onarımlarına ilişkin hizmetlerin yürütülmesi,

f)  Vali konağı ve kaymakamevi yapımının programlanması ve onarımlarına ilişkin hizmetlerin yürütülmesi,

g)  Kendi şubesindeki iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde işlemesini sağlayacak tedbirlerin alınması ve stratejik planlamayla ilgili iş ve işlemlerin yapılması,

ğ)  Standart Dosya Planı dahilinde dosyalama ve arşiv işlemlerinin yapılması,

h)  Başkan tarafından verilen diğer görevlerin yürütülmesi.

 

Ulaştırma Şube Müdürlüğü

Madde  27-  (1) Ulaştırma Şube Müdürlüğü’nün görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a)  Bakanlığımız merkez birimleri ulaşım hizmetlerinin yürütülmesi; genel hizmete tahsisli araçlar ve makamlara tahsisli araçlar ile şoförlerinin sevk ve idaresi,

b)  Bakanlığımız merkez teşkilatında çalışan araçları il dışına görevlendirme onayının alınması,

c)  Merkez birimlerde görev yapan personelin sabah ve akşam işe geliş ve gidişlerini sağlamak amacıyla kiralanan servis araçları ile bakanlık hizmetinde kullanılan kiralık binek araçlarının görevlendirilmesinin takip ve denetiminin yapılması,

ç)  Bakanlığımız kayıtlarında bulunan araçların tamir ve bakımının yaptırılması,

d) Bakanlığımız araçlarının akaryakıt ihtiyacının karşılanması,

e)  Bakanlığımız kayıtlarında bulunan araçların her yıl Mali Zorunluluk Sigortalarının ve iki yılda bir fenni muayenelerinin yaptırılması,

f)  Bakanlığımız kayıtlarında bulunan ekonomik ömrünü dolduran araçlarla ilgili işlemlerin yapılması,

g)  Kendi şubesindeki iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde işlemesini sağlayacak tedbirlerin alınması ve stratejik planlamayla ilgili iş ve işlemlerin yapılması,

ğ)  Standart Dosya Planı dahilinde dosyalama ve arşiv işlemlerinin yapılması,

h)  Başkan tarafından verilen diğer görevlerin yürütülmesi.

 

Sosyal İşler Şube Müdürlüğü

Madde  28-  (1) Sosyal İşler Şube Müdürlüğü’nün görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a)  Yemek Servisi Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin teşkili için gerekli işlemlerin yapılması,

b)  Bakanlık mutfak ve yemekhanelerinin idaresi, yemeğin pişirilmesi, yemekhanelere dağıtımı ve personele sunulmasının sağlanması, buna ilişkin tedbirlerin alınması ve uygulanması,

c)  Maliye Bakanlığınca yayımlanan bütçe uygulama talimatları çerçevesinde personelden alınacak yemek katkı miktarının tespiti ve onaylarının alınması,

ç)  Tabldot yemek servisi gelirleri ile bakanlık bütçesine konulan yemek yardımı ödeneğinin kısa vadede ihtiyaç duyulmayan paralarını bankalarda vadeli ve vadesiz hesaplarda değerlendirilmesine karar verilmesi ve işlemlerinin yapılması,

d) Muhasebe memuru tarafından düzenlenen kesin hesap cetvellerinin kontrol edilip, mali yılın bitimini takip eden ayın sonuna kadar Daire Başkanının onayına sunulması,

e)  Şubesine ait mal ve hizmet alımı yapmak üzere Satın Alma ve Muayene Kabul Komisyonunun asil ve yedek üyelerinin tespit edilerek daire başkanının onayına sunulması,

f)  Tesis müdürü, üye gıda mühendisi/diyetisyen veya tabip ve aşçıbaşı ile birlikte hazırlanan haftalık/aylık yemek listelerinin onaylanarak uygulanmasının sağlanması,

g)  Tabldot yemek servisinin ihtiyacı olan gıda maddeleri ile diğer malzemelerin satın alınması, ambara konulması ve ambar kaydı ile muhasebe kayıtlarının usulüne uygun tutulmasının sağlaması ve birer aylık periyotlar halinde kontrolünü yapıp tutanağa bağlanılması,

ğ)  Mutfaktaki ve diğer kullanım yerlerindeki malzeme ve makinelerin bakımının, temizliğinin yaptırılması ve usulüne uygun çalıştırılmasının sağlanması,

h)  Mutfakta görevli personelin altı ayda bir portör muayenelerinin yaptırılması,

ı)   Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği ile İçişleri Bakanlığı Yemek Servisi Yönergesi hükümlerinin yerine getirilmesi,

i)   Mutfakta görevli aşçılar arasından bir aşçı başı görevlendirilmesi için daire başkanına teklifte bulunulması,

j)   Vali Ali Galip Kaya Gündüz Bakımevi Müdürü’nün görevlendirilmesi için teklifte bulunmak,

k)  Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca açılacak Gündüz Bakımevleri Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak çıkarılan, 14.04.2006 tarihli “İçişleri Bakanlığı Vali Ali Galip Kaya Gündüz Bakımevi Yönergesi” ne göre; Vali Ali Galip Kaya Gündüz Bakımevinde, bakanlığımız mensupları ile diğer kamu kurumu personeli ve kamu kurumu personeli olmayanların 03 - 06 yaş gurubundaki çocuklarının güvenli bir ortam içerisinde çocuk eğitimi bilimsel ve geleneklere uygun olarak milli ve manevi değerlerin geliştirilmesi,

l)   Vali Ali Galip Kaya Gündüz Bakımevindeki öğrencilerin fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal bakımdan uyum içerisinde olmalarının sağlanması, doğru beslenme bilgi ve becerisinin kazandırılması, Türkçe’yi doğru ve güzel kullanmanın öğretilmesi, yabancı dil eğitimine başlamak suretiyle çocukların ilköğretime hazırlanması ve sosyal ilişkilerinin oyun yoluyla geliştirmesinin sağlanması,

m) Bakanlığımız sosyal tesislerinde hizmet veren bay - bayan kuaförü, kuru temizleme ile çay ocakları işletmelerinin Milli Emlak Müdürlüğünce ihale ile kiraya verilmesinin sağlanması, buraların denetim ve kontrollerinin yapılması,

n)  Kendi şubesindeki iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde işlemesini sağlayacak tedbirlerin alınması ve stratejik planlamayla ilgili iş ve işlemlerin yapılması,

o)  Standart Dosya Planı dahilinde dosyalama ve arşiv işlemlerinin yapılması,

ö)  Başkan tarafından verilen diğer görevlerin yürütülmesi.

Genel Evrak Şube Müdürlüğü

Madde  29-  (1) Genel Evrak Şube Müdürlüğü’nün görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a)  Bakanlığımıza gelen evrakların, kolilerin, dilekçelerin kabul edilmesi, kaydedildikten sonra ilgili birimlere dağıtımının yapılması,

b)  Bakanlık merkez birimlerince çıkışı yapılan evrakların tasnif edilmesi, posta ve dahili zimmet fişlerine kaydedilerek gönderilmesi,

c)  Gizli evraklar üzerinde “13.05.1964 tarih ve 6/3048 sayılı Gizlilik Dereceli Evrak ve Gerecin Güvenliği Hakkında Esaslar” uyarınca işlem yürütülmesi,

ç)  Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin makama sunulmasının sağlanması,

d) Bakanlığımıza yapılacak siyasi parti kuruluşu evraklarının alınması sonrasında başvuru sahiplerine verilmesi gereken “Alındı Belgesi”nin hazırlanması,

e)  Kendi şubesindeki iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde işlemesini sağlayacak tedbirlerin alınması ve stratejik planlamayla ilgili iş ve işlemlerin yapılması,

f)  Standart Dosya Planı dahilinde dosyalama ve arşiv işlemlerinin yapılması,

g) Başkan tarafından verilen diğer görevlerin yürütülmesi.

 

Arşiv Şube Müdürlüğü

Madde  30-  (1) Arşiv Şube Müdürlüğü’nün görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a)  Milli arşiv politikası çerçevesinde bakanlık arşiv politikasının oluşturulması, geliştirilmesi ve gerektiğinde değiştirilmesi, bunlara ilişkin esasların belirlenerek
bakanlık makamının onayına sunulması ve izlenmesi,

b)  Birimlerden arşivlik malzeme ile arşiv malzemesinin teslim alınması,

c)  Birimlerden teslim alınan malzemeyi uygun koşullarda muhafaza edilmesi, kayba uğramalarının önlenmesi,

ç)  Birimlerden teslim alınan malzemeyi asli düzenleri içerisinde aidiyetlerini bozmadan yerleştirilmesi,

d) Depo yerleşim planının hazırlanması,

e)  Ayıklama ve imha komisyonlarının oluşturulması,

f)  Malzemenin niteliğini belirleyerek tespitinin ve değerlendirmesinin yapılması,

g)  Bakanlığın merkez ve taşra birim arşivlerinde ayıklama, saklama, imha ve diğer arşiv faaliyetlerine rehberlik edilmesi, denetlenmesi veya denetlenmesinin sağ­lanması,

ğ)  Birimlerce tespit edilen imhalık malzeme ile kurum arşivinde yapılan ayıklama sonucunda imha komisyonunca belirlenen imhalık malzemenin imhasının sağlanması,

h)  Ayıklama ve imha komisyonunun çalışmaları sonucunda Devlet Arşivine devredilmesi uygun görülen arşiv malzemesinin tasnif edilerek envanterleriyle (EK-8) Devlet Arşivine teslim edilmesi ve devredilmeyecek olanların korunmasının sağlanması,

ı)   Arşivlik malzemenin tamir ve restorasyonunun yapılması veya yaptırılması,

i)   Arşivlik malzemenin kopyalarını çıkararak devamlılığının sağlanması ve bunların küçük hacimlere dönüştürülmesi için film, mikrofilm ve gerektiğinde diğer ileri tekniklerinin uygulanması,

j)   Araştırmaya açık malzeme için tanıtıcı rehber ve katalog hazırlanması,

k)  Birim ve kurum arşivlerinden yararlanma taleplerinin karşılanması, kolaylaştırıcı tedbirlerin alınması,

l)   Araştırma taleplerinin değerlendirilmesi ve gerektiğinde yerine getirilmesi,

m) Yurtiçi ve yurtdışı arşivcilik ve bilimsel gelişmelerin izlenmesi, bu alandaki eserlerin derlenmesi,

n)  Arşivcilik ve arşiv faaliyetlerine yönelik seminer, kurs, konferans ve toplantıların düzenlenmesi veya bu tür faaliyetlere katılımın sağlanması,

o)  Standart Dosya planına uygun olarak arşivleme işleminin yapılmasının izlenmesi,

ö)  Birim arşivlerinden gelen yıllık faaliyet raporlarının değerlendirilmesi,

p)  Her türlü arşiv bilgisi ve belgesiyle ilgili olarak Devlet Arşiviyle işbirliği yapılması,

r)  Kendi şubesindeki iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde işlemesini sağlayacak tedbirlerin alınması ve stratejik planlamayla ilgili iş ve işlemlerin yapılması,

s)  Standart Dosya Planı dahilinde dosyalama ve arşiv işlemlerinin yapılması,

ş)  Başkan tarafından verilen diğer görevlerin yürütülmesi.

 

İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü

Madde  31-  (1) İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü’nün görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a)  Başkanlık emrine gelen tüm elektronik ve yazılı evrakların havale, dağıtım ve posta iş ve işlemlerinin yapılması,

b)  e-icisleri projesi kapsamında başkanlığımızca yürütülen iş ve işlemlerle ilgili olarak; Başkanlık “proje sorumluluğu” görevinin yürütülmesi,

c)  Başkanlık personelinin özlük işleri ile ilgili işlemlerinin yapılması,

ç)  BİMER, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve “İnsan Hakları İhlali” kapsamındaki başvuruların, başkanlığımız birimleri ile birlikte değerlendirilmesi ve cevaplandırılması,

d) Başkanlığa gelen elektronik postalar ile ilgili hizmetlerin yürütülmesi,

e)  Başkanlık personelinin maaş, fazla çalışma ücreti ve icra işlemlerinin yürütülmesi,

f)  Başkanlık personelinin yurtiçi ve yurtdışı, sürekli ve geçici görev yolluğu işlemlerinin yapılması,

g)  Başkanlığımız personelinin Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili iş ve işlemlerinin yürütülmesi,

ğ)  Tanık Koruma Kurulu’nun huzur haklarının ödenmesi ile ilgili işlemlerin yürütülmesi,

h)  Başkanlığımız personelinin giyim yardımına ait ödemelerinin yapılması,

ı)   Stajyer öğrencilerin onaylarının alınması ve maaşlarının ödenmesi,

i)   5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41 inci maddesine göre başkanlığın faaliyet raporunun ve brifingin hazırlanması,

j)   Başkanlık makamı talimatlarının personele duyurulması,

k)  Başkanlık görev yönergesinin hazırlanması ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi,

l)   Başkanlık makamının sekretarya işlerinin yürütülmesi,

m) Başkanlık birimleri arasındaki işbölümü ve görev dağılımı ile ilgili onayların alınmasına ilişkin iş ve işlemlerin yapılması,

n)  Bakanlık birimleri ile diğer bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarından gelen yeni hazırlanacak ve değişiklik yapılacak kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve yönergelere ilişkin görüş bildirme işlemlerinin yürütülmesi,

o)  Daire başkanlığının web sayfası ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi,

ö)  Kendi şubesindeki iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde işlemesini sağlayacak tedbirlerin alınması ve stratejik planlamayla ilgili iş ve işlemlerin yapılması, 

p)  Standart Dosya Planı dahilinde dosyalama ve arşiv işlemlerinin yapılması,

r)  Başkan tarafından verilen diğer görevlerin yürütülmesi.

Taşınır Hizmetler Şube Müdürlüğü

Madde  32-  (1) Taşınır Hizmetler Şube Müdürlüğü’nün görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a)  Bakanlığımız merkez, valilik ve kaymakamlıkların makam ve hizmet aracı ihtiyaçlarını belirleyerek, araçların ilgili bütçelerden satın alınabilmesi için gerekli çalışmalar ile kullanılan araçların tahsis, devir ve terkin işlemlerinin yapılması,

b)  Kaymakamlıklarda kullanılan el ve araç telsizi ihtiyaçlarını belirleyerek temininin sağlanması, ilgili birimlere tahsis, devir ve terkin işlemlerinin yapılması,

c)  Başkanlığımız  personelinden “Giyecek Yardımı Yönetmeliği” çerçevesinde yararlanacak olanların belirlenmesi ve gerekli işlemlerin yapılması,

ç)  Bakanlık makamınca tahsisleri yapılan lojmanların teslim ve tesellüm işlemlerinin yapılması,

d) Bakanlık merkez ve ek hizmet binalarına ait tahsis onaylarının alınması,

e)  Bakanlığımız merkez birimleri ile valilik ve kaymakamlıklarda görev yapan personelin memur kimlik cüzdanı ihtiyaçlarının karşılanması,

f)  Başkanlığımız birimlerinin mühür taleplerinin karşılanması, yaptırılan mühürlerin tahsis ve terkin işlemlerinin yapılması,

g)  Başkanlığımız birimlerince talep edilen taşınır ve tüketim malzemelerinin, Levazım Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak DMO Genel Müdürlüğünden veya piyasadan satın alınmasının sağlanması,

ğ)  Satın alınan ve ambara teslim edilen taşınır ve tüketim malzemeleri ile araç ve gereçlerin başkanlığımız birimlerine tahsislerinin yapılarak tesliminin sağlanması,

h)  Başkanlığımız birimlerinin, malzeme taleplerinin ambar mevcudu oranında taşınır istek belgesi karşılığında sağlanması,

ı)   Demirbaş malzemelerin birimlerdeki kullanıcılara zimmet yapılarak ambar çıkışının yapılması,

i)   Her mali yıl sonunda ambara giren ve çıkan malzemelerin görevlendirilecek heyet tarafından sayım ve dökümlerinin yapılması,

j)   Taşınır ve tüketim malzemelerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması,

k)  Bakanlığımız hizmet binaları ortak kullanım alanları ile lojmanlar ve Başkanlığımız birimlerince iade edilen taşınır malzemelerin kayıtlardan terkini ile demir aksamlıların MKE Hurdasan A.Ş.’ye, ahşap aksamlıların Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğüne satışının yapılması,

l)   5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında, stratejik planlamanın yapılması, iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi çalışmalarında Başkanlık birimleri arasında koordinasyonun sağlanması ve sekretarya görevinin yürütülmesi,

m) Kendi şubesindeki iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde işlemesini sağlayacak tedbirlerin alınması ve stratejik planlamayla ilgili iş ve işlemlerin yapılması,

n)  Standart Dosya Planı dahilinde dosyalama ve arşiv işlemlerinin yapılması,

o)  Başkan tarafından verilen diğer görevlerin yürütülmesi.

Plan ve Tatbikatlar Şube Müdürlüğü

Madde  33-  (1) Plan ve Tatbikatlar Şube Müdürlüğü’nün görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a)  NATO  Kriz Yönetimi Tatbikatlarına katılınması,

b)  NATO ve Dış Ülkelerle ilgili mevzuata ve bakanlıklar ile diğer kuruluşların bu konuda hazırladıkları mevzuata ait görüş bildirilmesi iş ve işlemlerinin yürütülmesi,

c)  NATO tatbikatlarına ait düzenlemeler ile bunlara ilişkin Bakanlığı ilgilendiren konuları ilgili birimler ve bağlı kuruluşlar (Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı)  ile koordine edilerek yürütülmesi,

ç)  Bakanlık ilgili birimler ve bağlı kuruluşlar (Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı) ile koordine edilerek NATO tatbikatlarına iştirak edilmesi, bunlarla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi,

d) Hükümet Kriz Yönetimi Merkezinde yapılacak NATO tatbikatları için Bakanlık İşlem Grubu Listelerinin hazırlanması ve toplantılara katılımlarının sağlanması,

e)  NATO ve diğer uluslararası kuruluşlarla ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlardan gelen evrakların takibinin yapılması, bakanlığımızı ilgilendiren NATO ve dış kaynaklı belgelerin tercümelerinin yapılması ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi,

f)  Askere celp ve sevk tehiri işlemlerinin yürütülmesi, (Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile belediyeler dahil)

g)  Kendi şubesindeki iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde işlemesini sağlayacak tedbirlerin alınması ve stratejik planlamayla ilgili iş ve işlemlerin yapılması,

ğ)  Standart Dosya Planı dahilinde dosyalama ve arşiv işlemlerinin yapılması,

h)  Başkan tarafından verilen diğer görevlerin yürütülmesi.

 

Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Birimi

Madde  34-  (1) Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Birimi’nin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a)  Sivil Savunma Planlarının hazırlanması ve bu planların güncellenmesi, sivil savunma servislerinin kuruluşunun sağlanması ve eğitimlerinin yaptırılması,

b)  Bakanlığımızın tahliyeye ilişkin planlamasının koordine edilmesi,

c)  Afet, sivil savunma ve acil durum hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve malzemenin tedarik ve temini ile mevcutların bakım ve korumalarının takibinin yapılması,

ç)  Afet, sivil savunma ve acil durum ve seferberlik hizmetleri için gerekli ödeneğin ilgili birimlerle koordine edilerek belirlenmesi ve bütçeye konulmasının sağlanması,

d) Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst makamları bilgilendirmek,

e)  Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri izlemek, incelemek ve bunların gerekenlerini yerine getirmek,

f)  Bakanlığımız ile Başbakanlık (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

g)  Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik Nükleer (KBRN) Savunma ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi ile afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlikle ilgili düzenlenen milli tatbikatlarda ve NATO tatbikatlarında kuruluşumuz adına sekretarya hizmetlerinin yapılması, bu konularla ilgili kurumda tatbikatlar düzenlenmesinin ve yürütülmesinin sağlanması,

ğ)  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerinin kuruluşumuzda uygulanmasının takip edilmesi ve yangın önleme tedbirlerinin denetlenmesi,

h)  Bakanlığımız içerisinde ikaz ve alarm haberlerinin alınıp verilmesine ilişkin düzenlemenin yapılması,

ı)   Kurumun sığınaklarla ilgili hizmetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesi,

i)   Afet, sivil savunma, acil durum, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehdit ve tehlikeler ve koruyucu güvenlik konularında kurum personeli ile kurum denetimine tabi özel kuruluş personeline eğitim verilmesi,

j)   Bakanlığımızın denetime tabi kamu kurum ve kuruluşlarında yürütülen afet, sivil savunma, acil durum, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetlerinin denetlenmesi,

k)  Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması ve yaptırılmasının sağlanması,

l)   Bakanlığın afet ve acil durum yönetim merkezinin sekretarya hizmetinin yapılması, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkeziyle koordinasyonun sağlanması,

m) Koruyucu güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunun sağlanması, Bakanlığımız adına hizmetin takip ve denetiminin yapılması,

n)  Milli Alarm Sistemi ile ilgili hizmet ve faaliyetlerin yürütülmesi,

o)  Seferberlik ve Savaş Hali Genel ve Özel Planları ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi,

ö)  Milli müdafaa mükellefiyeti iş ve işlemlerinin yürütülmesi,

p)  Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatına (belediye başkanlıkları dahil) ait yedek personel erteleme işlemleri ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi,

r)  24 Saat Çalışma Planı’nın hazırlanması ve güncel tutulması,

s)  İnsan gücü planlaması ile ilgili faaliyetlerin koordine edilmesi, iş ve işlemlerin yürütülmesi,

ş)  Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatına (belediye başkanlıkları dahil) ait yedek personel erteleme işlemleri ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi,

t)  Bakanlıklar ve ilgili kuruluşlarca seferberlik planlamasında kullanılmak üzere hazırlanan kaynak kataloglarına göre bakanlığımızın seferberlik ve savaş halinde ihtiyaç duyacağı mal ve hizmete ait iş ve işlemlerin yürütülmesi, protokollerin yapılması,

u)  Memleket içi düşmana karşı silahlı müdafaa mükellefiyeti (avcı birliklerine) işlemlerine ilişkin bakanlığımıza verilen görevlerin yürütülmesinde koordinasyonun sağlanması, bu konuda yapılacak planlama ve mevzuat çalışmalarına katılınması,

ü)  Kriz/Harekat merkezlerine ait düzenlemeleri yapmak, başkanlık ve bakanlığımızca düzenlenecek Kriz Yönetim Tatbikatlarında koordinasyonun sağlanması, gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi,

v)  NATO ve Milli Tatbikatlar ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ve katılımın sağlanması, (Yıldırım Seri Tatbikatları ve Güven Milli Kriz ve Yönetimi Tatbikatı)

y)  Birime ait, iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde işlemesini sağlayacak tedbirlerin alınması ve stratejik planlamayla ilgili iş ve işlemler ile Standart Dosya Planı dahilinde dosyalama ve arşiv işlemlerinin yapılması,

z)  Başkan tarafından verilen diğer görevlerin yürütülmesi.

Bakanlık Hekimliği

Madde  35-  (1) Bakanlık hekimliği’nin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a)  Kurum personeline yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak ayaktan teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin verilmesi,

b)  Biyokimya laboratuvarında birinci basamak kan ve idrar tahlillerinin yapılması,

c)  Diş hekimliğinde; diş çekimi, dolgu, kanal tedavisi, diş temizliği, protez tamiri ve çalışanlara protez yapılması,

ç)  Yemekhane, yemek ve çay ocaklarının kontrolünün ve burada çalışanların portör muayenelerinin takibinin yapılması,

d) Bakanlık kreşinde bulunan çocukların sağlık muayenelerinin yapılması, kreşin temizlik ve yemek listelerinin kontrolünün yapılması,

e)  Hekimliğe ait iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde işlemesini sağlayacak tedbirlerin alınması ve stratejik planlamayla ilgili iş ve işlemlerin yapılması,

f) Standart Dosya Planı dahilinde dosyalama ve arşiv işlemlerinin yapılması,

g)  Başkan tarafından verilen diğer görevlerin yürütülmesi.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli Hükümler

Alt yönerge

Madde  36-  (1) Birimler, bu yönergede çerçevesi çizilen görev ve çalışmalar ile ilgili olarak; iş akış şemaları - iş süreçleri, personel görev dağılımı ve yaptıkları görevleri dikkate alarak, özel talimatları da kapsayacak ayrıntılı bir yönerge hazırlayarak, bakanlık veya başkanlık makamı onayı ile uygulamaya koyar.

BEŞİNCİ KISIM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde  37-  (1) Bu yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde  38-  (1) 12.09.2001 tarihli “İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürütme

Madde  39-  (1) Bu yönerge hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.  

 

 

 

 

 

O L U R

.../08/2011

İdris Naim ŞAHİN

İçişleri Bakanı


Bu içerik toplam 67.819 kez gösterildi, Site toplam 343.922 kez gösterildi, sayfalarımızı şu an 3 kişi geziyor.

T.C. İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İsler Dairesi Başkanlığı
Bakanlıklar/ANKARA Tel: (0312 422 44 00) Editör:R.KAMARI